اساسنامه کانون صنفی

 

 

فصل اول: «کلیات و اهداف»


 

ماده 1 - نام : کانون صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه

انجمنی است (صنفی علمی یا صنفی تخصصی) غیر‌سیاسی و غیر‌انتفاعی که در این اساسنامه اختصارا  کانون  نامیده می‌شود.

ماده 2 - محل کانون : مرکز اصلی این انجمن در شهر کرمانشاه به آدرس: بلوار سرخه لیژه، دانشگاه رازی واقع است و در صورت لزوم می‌تواند با تصویب کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌ها در سایر شهرهای کشور شعبه، دفتر یا نمایندگی دایر نماید.

ماده 3 - تابعیت : کانون تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای وابسته به آن التزام خود را، به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارند و حق فعالیت علیه نظام جمهوری اسلامی ایران را نخواهند داشت. .

ماده 4 - مدت فعالیت : کانون از تاریخ تاسیس برای مدت نامحدودی تشکیل می‌گردد.

ماده 5 - اهداف : 

1- تلاش در جهت تبیین جایگاه و شان اعضای هیات علمی در جامعه

2- تقویت روح وحدت و هماهنگی بین اعضا و هیات علمی جهت اولویت بندی مسایل و تلاش مشترک برای رفع معضلات صنفی و تخصصی

3- همکاری با مسئولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه رازی در خصوص ارائه و اجرای طرح‌های اداری، اجتماعی فرهنگی و رفاهی جهت تامین منافع صنفی اعضای هیات علمی

4- همکاری تخصصی با اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه برنامه ریزی، توسعه و شکوفایی منطقه

5- تلاش در جهت همکاری گسترده با کلیه مراکز علمی داخل و خارج کشور

6- فراهم آوردن تمهیدات لازم جهت بهبود وضعیت معیشتی اعضا.

ماده 6 - طرح‌ها و برنامه‌ها و سایر اقداماتی که در اساسنامه پیش بینی شده و به نحوی با وظایف یکی از وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های دولتی ارتباط دارد پس از کسب موافقت وزارتخانه یا سازمان دولتی ذیربط به مرحله اجرا درخواهد آمد.

 

 

 

 

فصل دوم : شرایط و نحوه عضویت و انواع آن


ماده 7 - عضو هیئت علمی دانشگاه که دارای شرایط زیر باشد می‌تواند با تصویب هیات مدیره به عضویت انجمن درآید: 

1- عضو رسمی و یا پیمانی دانشگاه

2- پذیرفتن مفاد اساسنامه

3- محروم نبودن از حقوق اجتماعی و وابسته نبودن به سازمان‌های ضد مردمی و نیز گروه‌های ضد انقلاب

4- داشتن حسن شهرت حرفه‌ای و اجتماعی.

ماده 8 -  کانون دارای سه نوع عضو خواهد بود :

1- اعضای پیوسته که دارای حق رای بوده و مکلف به پرداخت حق عضویت می‌باشند و اعضای اصلی محسوب می‌شوند.

2- اعضای وابسته که در رشته مربوطه مشغول تحصیل بوده یا رشته تخصصی آنها بنحوی با موضوع انجمن ارتباط دارد.

3- اعضای افتخاری، از بین دانشمندان ایرانی و غیر‌ایرانی که دارای مطالعات و تحقیقات علمی ممتاز بوده و با پیشنهاد هیئت مدیره، توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند.

تبصره - اعضای افتخاری غیرایرانی باید هم راستا با اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران باشند و یا حداقل همسو با اهداف استکبار جهانی نباشند.

 

فصل سوم: ارکان کانون


 

 

ماده 9 - ارکان انجمن عبارتند از 1- مجمع عمومی  2- هیئت مدیره  3- شورای اجرایی  4- بازرس یا بازرسان

الف) مجمع عمومی:

ماده 10 - مجمع عمومی عالیترین مرجع تصمیم گیری در کانون  می‌باشد که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می‌شود.

ماده 11 - مجمع عمومی عادی با رعایت تشریفات مندرج در ضمیمه سالی یکبار در اردیبهشت ماه تشکیل خواهد شد. برای رسمیت جلسه حضور نصف بعلاوه یک نفر اعضای پیوسته و جهت تصویب هر موضوعی، رای موافق اکثریت اعضای حاضر ضرورت دارد. در صورتیکه در دعوت نخست تعداد حاضر به حد نصاب نرسید، جلسه دوم به فاصله پانزده روز تشکیل و با هر تعداد حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت. مجمع عمومی عادی ممکن است به صورت فوق‌العاده در هر زمان به تقاضای هیئت مدیره یا یک سوم کل اعضای پیوسته تشکیل گردد.

ماده 12 - وظایف مجمع عمومی عادی:

1- انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان.

2- استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان.

3- تعیین خط مشی کلی کانون.

4- بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره.

5- تعیین میزان حق عضویت سالانه و تصویب ترازنامه و بودجه کانون.

6- تعیین روزانه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها ودعوتنامه‌های کانون.

ماده 13 - مجمع عمومی فوق العاده با رعایت تشریفات اعلام در روزنامه رسمی، مشابه مجمع عمومی عادی و با شرایط زیر تشکیل خواهد شد.

1- با درخواست هیئت مدیره یا بازرس( بازرسان)

2- با درخواست یک سوم اعضای کانون

تبصره 1 - دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده کتبی بوده و حداقل تا دو هفته قبل از تشکیل آن به اطلاع اعضاء خواهد رسید.

تبصره 2 - مجمع عمومی فوق العاده جهت رسمیت همان شرایط مجمع عمومی عادی را خواهد داشت.

تبصره 3 - تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده با حداقل دو سوم آرای موافق از تعداد حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده 14 - وظایف مجمع عمومی فوق العاده:

1- تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه.

2- بررسی و تصویب انحلال کانون.

3- عزل هیات مدیره.

تبصره - عزل هیئت مدیره باید با اطلاع و موافقت وزارت کشور در دستور کار مجمع قرار گیرد.

ماده 15 - مجمع عمومی توسط هیئت رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شود.

تبصره -  اعضای هیئت رئیسه با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع انتخاب خواهند شد.

 

ب) هیئت مدیره:

ماده 16 - کانون دارای هیئت مدیره‌ای مرکب از 15 نفر عضو اصلی و 5 نفر عضو علی البدل خواهد بود.

تبصره 1 - شعبات کانون در مراکز استان‌ها توسط هیئتی مرکب از 5 نفر که از سوی اعضای شعبه انتخاب و با تصویب هیئت مدیره مرکزی انتصاب می‌شوند اداره خواهند شد و ترتیب و چگونگی بر اساس آیین نامه خواهد بود که به تصویب هیات مدیره مرکز می‌رسد.

تبصره 2 - جلسات هیئت مدیره با حضور نصف بعلاوه یک اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق معتبر خواهد بود.

تبصره 3 - اعضای هیئت مدیره حداکثر یک هفته بعد از انتخاب شدن جلسه داده و از بین خود یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود. حدود اختیارات آنها را آئین نامه مشخص می‌نماید.

تبصره 4 - شرکت اعضای هیات مدیره در جلسات آن ضروری است و غیبت هر یک از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

تبصره 5 - در صورت استعفاء یا فوت با سلب شرایط از هر یک از اعضای هیات مدیره عضو علی البدل برای مدت باقیمانده هیئت مدیره بجای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.

تبصره 6 - هیئت مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب وحداقل هر ماه یکبار تشکیل خواهد داد بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد. فاصله بین ارسال دعوتنامه ویا تلفن و تشکیل جلسه هیئت مدیره حداقل سه روز خواهد بود.

ماده 17 - مجمع عمومی هیئت مدیره را برای مدت 3 سال انتخاب خواهدنمود. انتخاب مجدد هیئت مدیره برای دوره های بعدی بلاع مانع بوده و هیئت مدیره موظف است ظرف حداکثر دو ماه قبل از پایان تصدی خود، انتخاب هیئت مدیره جدید را برگزار نماید و نتیجه را یک هفته قبل از پایان تصدی خود به وزارت کشور اعلام نماید.

ماده 18 - هیئت مدیره نماینده قانونی کانون بوده و وظایف و اختیارات آن به شرح ذیل می باشد: حفظ و حراست اموال منقول و غیرمنقول، رسیدگی به حساب‌های انجمن، پرداخت دیون و وصول مطالبات، اجرای مصوبات مجمع عمومی، افتتاح حساب در یکی از بانک‌ها، انجام تشریفات قانونی تعقیب جریانات قضایی و مالیاتی و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم، تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آنان، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش، در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل به غیر. بطور کلی هیئت مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضرورت بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیرمنقول و تبدیل به احسن یا رهن گذاری و فک رهن واستقراض به استثنای فروش اموال غیرمنقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می‌باشد بنام کانون انجام دهد.

تبصره 1 - جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط بر رعایت حدود موضوع ماده دارا می باشد.

تبصره 2 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس و خزانه دار و امضای مدیر عامل با مهر کانون معتبر خواهدبود.

تبصره 3 - هیئت مدیره می‌تواند از بین خود یا خارج یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل به مدت سه سال انتخاب نموده و حدود اختیارات او را تعیین نماید.

مدیر عامل در حدود اختیاراتی که از طرف هیئت مدیره به وی تفویض می‌گردد نماینده موسسه محسوب شده و از طرف موسسه حق امضاء را دارد و نامه‌های اداری صادره از کانون با امضای مدیر عامل و مهر کانون معتبر می‌باشد.

تبصره 4 - اگر مدیر عامل عضو هیئت مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویتش در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود.

تبصره 5 - هیئت مدیره می‌تواند به استناد آیین نامه‌ای که به تصویب مجمع عمومی برساند، کمیته‌های تخصصی تشکیل داده و شرح وظایف آنها را مشخص کند.

 

ج : بازرسان:

ماده 19 - مجمع عمومی عادی سه نفر را به عنوان بازرس اصلی و دو نفر را بعنوان علی البدل برای مدت یکسال انتخاب خواهد نمود.

تبصره -  انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.

ماده 20 - وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است :

1- بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی کانون و تهیه گزارش برای مجمع عمومی.

2- مطالبه گزارش سالانه هیئت مدیره اعم از مالی و غیرمالی و تهیه گزارش از عملکردکانون برای اطلاع مجمع عمومی.

3- گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی.

ماده 21 -  کلیه اسناد و مدارک کانون اعم از مالی و غیرمالی در هر زمان بدون قید و شرط بوسیله هیئت مدیره کانون باید جهت بررسی در دسترس بازرس (یا بازرسان ) قرارگیرد.

تبصره - بازرسان می‌توانند بدون داشتن حق رای در جلسات هیات مدیره شرکت نمایند.

 

فصل چهارم : بودجه و موارد متفرقه


ماده 22 - بودجه کانون از طریق جمع آوری هدایا، اعانات، قبول وصیت، وقف و نیز حق عضویت اعضا تامین می‌شود.

 

ماده 23 - درآمد و هزینه‌های کانون در دفاتر قانونی ثبت و شرح و بیلان آن در پایان هر سال مالی جهت بررسی به کمسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌ها ارائه خواهد شد.

تبصره 1 - کلیه دفاتر مالی کانون در مواقع مراجعه مامورین مالیاتی در اختیارآنان قرار خواهد گرفت.

تبصره 2 - سال مالی کانون منطبق به سال هجری شمسی بوده و همواره به پایان اسفند ماه ختم می‌شود.

تبصره 3 - کلیه وجوه مازاد بر هزینه‌های کانون در حساب مخصوصی بنام «کانون صنفی اعضای هیات علمی» نزد یکی از بانک‌های رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران نگهداری خواهد شد.

ماده 24 - کلیه مدارک رسمی کانون، پرونده‌ها و نوشتجات رسمی در دفتر مرکزی کانون نگهداری می‌شود. مکاتبات رسمی کانون به امضای ردیس هیات مدیره و در غیاب او نائب رئیس هیات مدیره و مهر کانون خواهد بود.

تبصره - مصوبات و صورتجلسات هیات مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ ثبت در کانون و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید.

ماده 25 - هرگونه تغییری در مفاد اساسنامه و اعضای هیات مدیره درصورتی معتبر است که با تصویب کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌ها باشد.

تبصره - محل کانون و اقامتگاه اعضای هیات مدیره و اشخاص صاحب امضا و تغییرات بعدی آن باید به اطلاع وزارت کشور برسدو مادامیکه اطلاع داده نشده استناد به آن معتبر نخواهد بود. ضمنا روزنامه‌های محلی جهت اطلاع تغییرات به اعضا انتخاب می‌گردد.

ماده 26 - کانون دارای مهر و آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیات مدیره و مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت کشور تهیه و استفاده خواهد شد.

ماده 27 - انتشار هرگونه نشریه پس از کسب اجازه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تحصیل پروانه انتشار با رعایت کامل قانون مطبوعات انجام می‌شود.

ماده 28 - با توجه به اینکه کانون ماهیتا غیرتجاری می‌باشد نمی‌تواند اعمال تجاری و اعتباری انجام دهد.

ماده 29 - انحلال کانون : در صورت انحلال کانون مجمع عمومی فوق العاده هیئت تصفیه‌ای مرکب از سه نفر انتخاب و این هیئت موظف خواهد بود پس از ادای دیون و وصول مطالبات انجمن نسبت به واگذاری اموال و املاک به یکی از مراکز آموزشی یا پژوهشی داخل کشور اقدام نماید. هیات مذکور موظف است یک نسخه از شرح کامل آن را جهت بررسی به کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌ها ارسال دارد.

ماده 30 - این اساس نامه مشتمل بر 4 فصل و 30 ماده و 26 تبصره در اولین نشست اعضاء مجمع عمومی در تاریخ 1383/08/02 به تصویب رسید.