نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مجمع عمومی عادی

برگزاری مجمع عمومی عادی


 

هیات مدیره کانون صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه رازی در اجرای اساسنامه خود، به برگزاری مجمع عمومی عادی در اردیبهشت (نوبت اول) و خرداد ماه (نوبت دوم) سال 1397 پرداخت. حضور اعضای هیات علمی دانشگاه در نشست مجمع عمومی کمرنگ بود. نشست آتی در اردیبهشت ماه سال 1398 برگزار خواهد شد.