برگزاری نشست اعضای هیات مدیره کانون صنفی با ریاست محترم دانشگاه


  به درخواست هیات مدیره کانون صنفی و با موافقت ریاست محترم دانشگاه نشست مشترک فیمابین هیات مدیره کانون صنفی و هیات رئیسه دانشگاه روز دوشنبه 15 مرداد 97 در سالن حوزه ریاست دانشگاه برگزار می‌گردد.

 

به درخواست هیات مدیره کانون صنفی و با موافقت ریاست محترم دانشگاه نشست مشترک فیمابین هیات مدیره کانون صنفی و هیات رئیسه دانشگاه روز دوشنبه 15 مرداد 97 در سالن حوزه ریاست دانشگاه برگزار می‌گردد.