تشکیل کارگروه های تخصصی در کانون صنفی


  در راستای پیگیری مطالبات مطرح شده توسط همکاران در جلسه مجمع عمومی، مقرر گردید کانون صنفی با استفاده از ظرفیت کلیه اعضای هیات علمی علاقه مند کارگروه های تخصصی زیر را تشکیل دهد و نسبت به بررسی کارشناسانه موضوعات، انسجام بخشی به دغدغه های همکاران، مطالعات تطبیقی و مقایسه ای با سایر دانشگاهها و نهایتا ارائه نظرات مشورتی به مجموعه مدیریتی دانشگاه اقدام نماید.     کارگروه اداری مالی و رفاهیات (دکتر فردین هژبری، دکتر فرامرز باقرآبادی، دکتر سلیمان خزایی و  اعضای هیات علمی مدعو)  کارگروه آموزش و تحصیلات تکمیلی (دکتر علی عباس حیاتی، دکتر توفیق اوسطی، دکتر علیرضا  زبرجدی و اعضای هیات علمی مدعو) کارگروه پژوهشی (دکتر سعید جلالی هنرمند، دکتر هومن سالاری، دکتر رسول قبادیان و اعضای هیات  علمی مدعو)

 

در راستای پیگیری مطالبات مطرح شده توسط همکاران در جلسه مجمع عمومی، مقرر گردید کانون صنفی با استفاده از ظرفیت کلیه اعضای هیات علمی علاقه مند کارگروه های تخصصی زیر را تشکیل دهد و نسبت به بررسی کارشناسانه موضوعات، انسجام بخشی به دغدغه های همکاران، مطالعات تطبیقی و مقایسه ای با سایر دانشگاهها و نهایتا ارائه نظرات مشورتی به مجموعه مدیریتی دانشگاه اقدام نماید. 

 

 کارگروه اداری مالی و رفاهیات (دکتر فردین هژبری، دکتر فرامرز باقرآبادی، دکتر سلیمان خزایی و اعضای هیات علمی مدعو)

 کارگروه آموزش و تحصیلات تکمیلی (دکتر علی عباس حیاتی، دکتر توفیق اوسطی، دکتر علیرضا زبرجدی و اعضای هیات علمی مدعو)

کارگروه پژوهشی (دکتر سعید جلالی هنرمند، دکتر هومن سالاری، دکتر رسول قبادیان و اعضای هیات علمی مدعو)