نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همراهی در برگزاری انتخابات

همراهی در برگزاری انتخابات


 

کانون صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه در روند برگزاری اولین دوره انتخابات اعضای هیات ممیزه دانشگاه حضور جدی و پر رنگی داشت. کانون با حضور در دانشکدههای مجری انتخابات، ضمن حمایت از ساز و کار انتخابی شدن و تسهیل فرایندهای آن، صیانت از آرای همکاران محترم را به عنوان وظیفه ذاتی خود، به نحو مطلوب انجام داد.