نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همراهی در برگزاری انتخابات

 

کانون صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه در روند برگزاری اولین دوره انتخابات اعضای هیات ممیزه دانشگاه حضور جدی و پر رنگی داشت. کانون با حضور در دانشکدههای مجری انتخابات، ضمن حمایت از ساز و کار انتخابی شدن و تسهیل فرایندهای آن، صیانت از آرای همکاران محترم را به عنوان وظیفه ذاتی خود، به نحو مطلوب انجام داد.