هوالباقی   درگذشت همکار ارجمند  دکتر تبریزی، غباری از غم بر قاب چشم این دانشگاه، به ویژه خانواده، همکاران و شاگردانش نشاند.  امید که روح لطیفش قرین لطف و رحمت الهی بوده، بازماندگانش در غم از دست دادن آن معلم فقید، صبور و شکیبا باشند.                                                                         کانون صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه رازی  

 

 

هوالباقی

 

درگذشت همکار ارجمند  دکتر تبریزی، غباری از غم بر قاب چشم این دانشگاه، به ویژه خانواده، همکاران و شاگردانش نشاند.  امید که روح لطیفش قرین لطف و رحمت الهی بوده، بازماندگانش در غم از دست دادن آن معلم فقید، صبور و شکیبا باشند.

                                                                        کانون صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه رازی