تماس با ما

 

 

                  

دکتر ناهید شاه آبادی 

رئیس هیات مدیره                                      

   دکتر رمضانعلی ابوزاده 

  نائب رئیس هیات مدیره

                                                                                                                        

 


 

پست الکترونیک:Kanon-senfi@razi.ac.ir