صورت جلسات

 

صورتجلسه بیست ونهم نشست از دور پنجم
صورتجلسه بیست و هشتم نشست از دور پنجم
صورتجلسه بیست و هفتم نشست از دور پنجم
صورتجلسه بیست و ششمین نشست از دور پنجم
صورتجلسه بیست و پنجمین نشست از دور پنجم
صورتجلسه بیست و چهارمین نشست از دور پنجم
صورتجلسه بیست و سومین نشست از دور پنجم
صورتجلسه بیست و دومین نشست از دور پنجم
صورتجلسه بیست و یکمین نشست از دور پنجم
صورتجلسه بیستمین نشست از دور پنجم
 صورتجلسه نوزدهمین نشست از دور پنجم
صورتجلسه مشترک هیات مدیره کانون صنفی با هیات رئیسه دانشگاه 
صورتجلسه هفدهمین نشست از دور پنجم
صورتجلسه شانزدهمین نشست از دور پنجم 
صورتجلسه پانزدهمین نشست از دور پنجم 
 صورتجلسه چهاردهمین نشست از دور پنجم 
صورتجلسه سیزدهمین  نشست از دور پنجم
 صورتجلسه دوازدهمین  نشست از دور پنجم 
 صورتجلسه یازدهمین  نشست از دور پنجم 
صورتجلسه دهمین نشست از دور پنجم
صورتجلسه نهمین نشست از دور پنجم  
صورتجلسه هشتمین نشست از دور پنجم
صورتجلسه هفتمین نشست از دور پنجم
صورتجلسه ششمین نشست از دور پنجم  
صورتجلسه پنجمین نشست از دور پنجم  
صورتجلسه چهارمین نشست از دور پنجم
صورتجلسه سومین نشست از دور پنجم 
صورتجلسه دومین نشست از دور پنجم  
 صورتجلسه اولین نشست از دور پنجم